Общи условия

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ

1. Записване за пътуване
1.1. Записване е възможно по телефон, факс, интернет, чрез турагенти в страната или директно в офисите на Туроператора.
1.2. Пътуването се счита за заявено след внасяне на депозит и сключване на „Договор за организирано туристическо пътуване с обща цена”.
1.3. Туроператорът има право да изиска лична индивидуална среща с всички туристи, записани от Потребителя и включени в Договора, за да се увери в пълното разбиране на съответната туристическа програма на заявеното пътуване.
1.4. Туроператорът има право да се откаже от заявеното пътуване, ако прецени, че здравословното състояние на потребителя не позволява нормалното протичане и изпълнение на цялата туристическа програма
2. Визи
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предостави необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./, изискуеми от Посолството.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл.80 от ЗТ.
2.3. Чуждестранни граждани, които желаят да пътуват по програмите на „Географски свят” трябва да се информират за правния и визов режим на тяхната страна със страните, които се посещават по съответната туристическа програма.
3. Цени и плащане
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора.
3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3. Окончателно плащане: 20 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4. Цените са калкулирани при курс - 1 EURO = 1.9558 лева. За някои програми е валидно съотношението лев/щатски долар или лев/руска рубла, което е фиксирано в договорите по конкретни програми.
3.5. Увеличението на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.
4. Права и задължения на страните
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. да осигури информация на Потребителя за митническите и социални условия на страните, включени в туристическото пътуване.
4.1.3. да осигури задължителна застраховка на Потребителя „Медицински разходи при болест и злополука” с клауза „асистанс” за пътуванията извън страната в някоя от следните застрахователни компании: „ЗД ЕВРОИНС“, “МОНДИАЛ АСИСТАНС”, „ЗАД АРМЕЕЦ“.
4.1.4. по искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването.
4.1.5. По искане на Потребителя да му предложи възможността за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване".
4.1.6. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ.
4.1.7. Туроператорът има право да прави промени в последователността на изпълнение на предвидената туристическа програма, при организираните от него туристически пътувания с обща цена.
4.1.8. Туроператорът има сключен застрахователен договор във връзка с раздел III от ЗТ "Отговорност на туроператора" със застрахователна компания "ЗД ЕВРОИНС", гр.София, бул. "Христофор Колумб" 43. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
4.2. Потребителят се задължава:
4.2.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.
4.2.2. ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина, трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
4.2.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.2.4. да спазва законите на страната, за която пътува.
4.2.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.2.6.Потребителят има право: в срок до 30 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването, включително и визови. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира, че приема прехвълянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътува¬нето преди приемането на прехвърлянето.
5. Отговорност на страните
5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди.
5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причи¬нени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рам¬ки¬те на тези ограничения.
5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници като връща на потребителя всички платени суми.
5.3.1. Туроператорът може да отмени пътуването, ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
- анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потре¬бителя;
- липса на необходимите документи за пътуване на Потребителя;
- необходимост от хоспитализация или болнично лечение.
- отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
- недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпъл¬не¬ние на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
- Потребителя;
- действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
- непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.6.Туроператорът има право да прави промяна в цената на организираното пътуване по реда, предвиден в клаузите на чл. 88 от ЗТ.
5.7. Ако Туроператорът промени значително някоя от основните клаузи на договора, е длъжен – пряко или чрез туристическия агент, да уведоми потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят може да:
1. Приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или
2. Се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действителни и могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихва¬щане, доплащане или задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.
5.8. Категоризацията на хотели, заведения за хранене и атракциони е продукт на съответните местни органи и туроператорът не носи отговорност за тях.
5.9. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
5.10. Записването за допълнителните екскурзии е пожелание и става преди заминаването. „Географски свят” не може да гарантира, че на място водачът ще може да ви включи в желаната екскурзия. Екскурзиите се провеждат при определен минимум от туристи, посочен в офертата. Не гарантираме, че предлаганите от нашите партньори цени на екскурзии са най-евтините на пазара, но със сигурност са с необходимото качество.
5.11. Представителите на „Географски свят”, които са водачи на туристическа¬та група, не са лицензирани екскурзоводи за страните, които се посещават, лични придружители или индивидуални преводачи. Техните задачи са преди всичко организационни – да следят за изпълнението на програмата от страна на нашите партньори, да решават съвместно с тях възникнали проблеми, да улесняват комуникацията и координацията между туристите и представителите на фирмата партньор.
6. Анулации
6.1. Всички откази от пътуване се извършват лично, в писмена форма, в офиса където е направено записването.
6.2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
- при наличие на повече от 30 дни преди датата на отпътуване – неустойка не се удържа;
- между 29-ия и 15-ия ден преди датата на заминаване се удържа 30% от стойността на екскурзията;
- между 14-ия и 7-ия ден преди датата на заминаване се удържа 50% от стойността на екскурзията;
- между 6-ия и 3-ия ден преди датата на заминаване се удържа 70% от стойността на екскурзията;
- при по-малко от 3 дни се удържа 100% от стойността на екскурзията.
6.3. При неспазване на сроковете за подаване на необходимите документи от страна на туриста, както и при подаване на неверни или неточни документи Туроператора има право да анулира пътуването, като удържа същите неустойки.
7. Спорове и рекламации.
7.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде по¬стиг¬нато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
7.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителя се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетво¬ря¬ват всички страни.
7.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качествата на предоста¬вената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви рекламация към Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Рекламацията трябва да бъде придружена от констативен протокол, които е подпи-сан от представител на приемащата страна и потребителя. Туроператорът се задъл¬жава в срок от 15 дни след получаване на рекламацията да даде своето стано¬вище по нея на Потребителя.
8. Ред за изменение и прекратяване на Договора.
8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
8.2.Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
8.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ СЪС САМОЛЕТЕН ТРАНСПОРТ

1. Записване за пътуване
1.1. Записване е възможно по телефон, факс, интернет, чрез турагенти в страната или директно в офисите на Туроператора.
1.2. Пътуването се счита за заявено след внасяне на депозит и сключване на „Договор за организирано туристическо пътуване с обща цена”.
1.3. Туроператорът има право да изиска лична индивидуална среща с всички туристи, записани от Потребителя и включени в Договора, за да се увери в пълното разбиране на съответната туристическа програма на заявеното пътуване.
1.4. Туроператорът има право да се откаже от заявеното пътуване, ако прецени, че здравословното състояние на потребителя не позволява нормалното протичане и изпълнение на цялата туристическа програма.
2. Визи
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предостави необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./, изискуеми от Посолството.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл.80 от ЗТ.
2.3. Чуждестранни граждани, които желаят да пътуват по програмите на „Географски свят” трябва да се информират за правния и визов режим на тяхната страна със страните, които се посещават по съответната туристическа програма.
3. Цени и плащане
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора.
3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3. Окончателно плащане: 30 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4. Цените са калкулирани при курс - 1 EURO = 1.9558 лева. За някои програми е валидно съотношението лев/щатски долар или лев/руска рубла, което е фиксирано в договорите по конкретни програми.
3.5. Увеличението на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.
4. Права и задължения на страните
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. да осигури информация на Потребителя за митническите и социални условия на страните, включени в туристическото пътуване.
4.1.3. да осигури задължителна застраховка на Потребителя „Медицински разходи при болест и злополука” с клауза „асистанс” за пътуванията извън страната в някоя от следните застрахователни компании: „ЗД ЕВРОИНС“, “МОНДИАЛ АСИСТАНС”, „ЗАД АРМЕЕЦ“.
4.1.4. по искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването.
4.1.5. По искане на Потребителя да му предложи възможността за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване".
4.1.6. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ.
4.1.7. Туроператорът има право да прави промени в последователността на изпълнение на предвидената туристическа програма, при организираните от него туристически пътувания с обща цена.
4.1.8. Туроператорът има сключен застрахователен договор във връзка с раздел III от ЗТ "Отговорност на туроператора" със застрахователна компания "ЗД ЕВРОИНС", гр.София, бул. "Христофор Колумб" 43. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
4.2. Потребителят се задължава:
4.2.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.
4.2.2. ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина, трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
4.2.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.2.4. да спазва законите на страната, за която пътува.
4.2.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.2.6.Потребителят има право: в срок до 30 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването, включително и визови. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира, че приема прехвълянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
5. Отговорност на страните
5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди.
5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници като връща на потребителя всички платени суми.
5.3.1. Туроператорът може да отмени пътуването, ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
- анулация или прекъсване на пътуването по лични причини на Потребителя;
- липса на необходимите документи за пътуване на Потребителя;
- необходимост от хоспитализация или болнично лечение.
- отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
- недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
- Потребителя;
- действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
- непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.6. Туроператорът има право да прави промяна в цената на организираното пътуване по реда предвиден в клаузите на чл.88 от ЗТ .
5.7. Ако Туроператорът промени значително някоя от основните клаузи на договора, е длъжен – пряко или чрез туристическия агент, да уведоми потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят може да:
1. Приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или
2. Се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действителни и могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихва¬щане, доплащане или задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.
5.8. Категоризацията на хотели, заведения за хранене и атракциони е продукт на съответните местни органи и туроператорът не носи отговорност за тях.
5.9. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
5.10. Записването за допълнителните екскурзии е пожелание и става преди заминаването. „Географски свят” не може да гарантира, че на място водачът ще може да ви включи в желаната екскурзия. Екскурзиите се провеждат при определен минимум от туристи, посочен в офертата. Не гарантираме, че предлаганите от нашите партньори цени на екскурзии са най-евтините на пазара, но със сигурност са с необходимото качество.
5.11. Представителите на „Географски свят”, които са водачи на туристическа¬та група, не са лицензирани екскурзоводи за страните, които се посещават, лични придружители или индивидуални преводачи. Техните задачи са преди всичко организационни – да следят за изпълнението на програмата от страна на нашите партньори, да решават съвместно с тях възникнали проблеми, да улесняват комуникацията и координацията между туристите и представители¬те на фирмата партньор.
6. Анулации
6.1. Всички откази от пътуване се извършват лично, в писмена форма, в офиса където е направено записването.
6.2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
- при наличие на повече от 60 дни преди датата на отпътуване – неустойка не се удържа;
- между 59-ия и 30-ия ден преди датата на заминаване се удържа размерът на внесения депозит;
- между 29-ия и 20-ия ден преди датата на заминаване се удържа 50% от стойността на екскурзията;
- между 19-ия и 10-ия ден преди датата на заминаване се удържа 80% от стойността на екскурзията;
- при по-малко от 10 дни се удържа 100% от стойността на екскурзията.
При неспазване на сроковете за подаване на необходимите документи от страна на туриста, както и при подаване на неверни или наточни документи Туроператора има право да анулира пьтуването, като удьржа сьщите неустойки.
6.3. Условия на авиокомпаниите:
6.3.1. При закупен групов самолетен билет, стойността му не се възстановява, а при закупен индивидуален самолетен билет, неустойките са според условията на авиокомпанията.
6.3.2. При закупен самолетен билет на нискобюджетна авиокомпания, стойността му не се възстановява.
6.4. Туроператорът не възстановява суми на Потребителя за неизползвани по време на пътуването платени услуги по договора.
7. Спорове и рекламации.
7.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
7.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителя се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички страни.
7.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качествата на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви рекламация към Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Рекламацията трябва да бъде придружена от констативен протокол, които е подписан от представител на приемащата страна и потребителя. Туроператорът се задължава в срок от 15 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
8. Ред за изменение и прекратяване на Договора.
8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
8.2.Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
8.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.